ระบบเครือข่าย Network

ระบบเครือข่าย (Network)

ศูนย์ข้อมูลเป็นแหล่งรวมทรัพยากร (การคำนวณ, การจัดเก็บข้อมูล, เครือข่าย) ซึ่งเชื่อมต่อกันโดยใช้เครือข่ายในการสื่อสาร Data Center Network (DCN) มีบทบาทสำคัญในศูนย์ข้อมูล เนื่องจากมันสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรของศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน DCNs สามารถปรับขนาดและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นับหมื่น หรือหลายแสนตัว เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของระบบคลาวด์ ในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลถูกจำกัดโดยเครือข่ายเชื่อมต่อโครงข่าย

สายสัญญาณ หรือ สายเคเบิล ใช้สำหรับเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์, เราเตอร์, สวิตช์และเครือข่ายพื้นที่จัดเก็บ สายเคเบิลเหล่านี้มีลักษณะเป็นพาหะหรือสื่อในการส่งผ่านข้อมูล

โครงสร้างของสายสัญญาณ หรือ สายเคเบิล เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบสายที่รองรับการใช้งานฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสำหรับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ด้วยระบบที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งรองรับและสนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเข้ามาในอนาคต

ในการเดินสายไฟฟ้าของระบบอาคาร รางเดินสายสัญญาณ หรือสายเคเบิลถูกใช้เพื่อรองรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนที่ใช้สำหรับการจ่ายพลังงาน, การควบคุมและการสื่อสาร รางเดินสายสัญญาณ หรือสายเคเบิลถูกใช้เป็นทางเลือกในการเดินสายไฟแบบเปิดหรือระบบท่อร้อยสาย และมักใช้สำหรับการจัดการสายสัญญาณ หรือสายเคเบิลในการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเดินสายในอนาคต เนื่องจากสายสัญญาณ หรือสายเคเบิลใหม่สามารถติดตั้งได้โดยการวางไว้ในรางเดินสาย แทนที่จะดึงสายสัญญาณ หรือสายเคเบิลผ่านท่อ