สมาร์ท ออดิโอ & วิสชวล

Video wall

Airport

Conference System

Hospital

Command Center

Network Operation Center

Education

Hotel